Thứ Bảy, 22 Tháng Hai, 2020

Đồ án Chi tiết máy Kì 2 2018-2019

Nội dung đồ án môn học Chi tiết máy gồm: chọn động cơ điện; phân phối tỉ số truyền cho hệ thống; tính toán thiết kế các...

Bài mới nhất

Bài 8. Ngõ vào Analog

Bài 9. Cảm biến ánh sáng

Bài 5. Serial Monitor

Bài 6. Ngõ vào Digital