Cổng nộp bài

Sinh viên thực hiện việc nộp bài theo những bước sau đây

  • Đổi tên file theo cấu trúc được hướng dẫn trên lớp
  • Nhập đầy đủ họ tên, email, chọn tới file và nhấp “Gửi”
  • Sau khi gửi thành công, kiểm tra danh sách file đã gửi tại đây